Fisketillsyn i sjön Möckeln

De begränsningar i tid för fiske och fångstredskap som finns är lagar som beslutas av Länsstyrelsen eller Hav och Vattenmyndigheten. Härutöver har vi som fiskevårdsområde regler som syftar till att hålla fångsuttaget på en långsiktigt hållbar nivå i balans med god naturvård. Fisketillsyn görs dels för att kontrollera att regler efterlevs, men också som en hjälp till dig för att du som fiskar här ska få en fin upplevelse.

Fisketillsynspersoner

Sjön patrulleras regelbundet av fisketillsynspersoner . Att fiskekort har lösts och gällande regler följs övervakas av ett antal tillsynspersoner som är godkända och förordnade av Länsstyrelsen.

Våra fisketillsynspersoner har laglig rätt att beslagta den utrustning som används och tjuvfiske kan leda till polisanmälan. En fisketillsynsperson får under kontroll undersöka fångad fisk och fiskeredskap.

Vad säger lagen?

Vid överträdelse kan en kontrollavgift utkrävas enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden. Kontrollavgiften regleras i Lagen om fiskevårdsområden 31–39 §§. 

Fiske utan giltigt fiskekort är olagligt och ett brott mot fiskelagen (1993:787). Fiske utan lov är en brottslig handling riktad mot fiskerättsägaren. Det är ett brott mot fiskelagen och leder till allmänt åtal. Straffet för en sådan överträdelse kan bli böter eller fängelse i högst ett år.