Kallelse till årsmöte 2020Kallelse till årsmöte 2020

Tid: Onsdagen den 30/9 kl.18.30 2020
Sockenstugan i Stenbrohult
Årsmötesförhandlingar

Föredragningslista
Årsmötet öppnas
Val av mötesordförande för årsmötet
Val av mötessekreterare för årsmötet
Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll (tillika rösträknare)
Anteckning av närvarande medlemmar och ombud
Fastställande av dagordning
Fråga om mötets behöriga utlysande
Styrelsens och kassörens berättelse avseende 2019
Fastställande av resultat och balansräkning för 2019
Revisorernas berättelse avseende 2019
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören för 2019 års förvaltning
Val 2020
av ordinarie styrelseledamöter och ersättare 
Val av ordförande (1 år)
Val av två revisorer, samt ersättare (1 år)
Val av valberedning till nästa årsmöte, varav en sammankallande
Behandling av ev. motioner
Förslag från styrelsen att besluta vid stämman
Utsättning och arvodering
Priser fiskekort, höja långrevskortet till 500:- f o m 2021
Ändra tid för kräftfisket. Tidigareläggs en vecka och utökas till totalt 5 veckor
Höjning minkpremien
Information om att nytrycka Möckelnboken i vår regi
Information om uppdatering åtgärdsplan
information om sjömärksfondens arbete
Förslag till verksamhetsplan för 2020
Styrelsens budgetförslag för 2020
Information angående
fiskevårdsplan
miljöärenden
vattenråd
nya skatteregler
Övriga frågor
Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Avslutning.
Välkomna hälsar styrelsen!
OBS p g a Corona (begränsat antal)
Anmälan om deltagande senast 27/9
till Evy Törnqvist 0703750567 eller e-post tangarne@gmail.com.